Home / Fototermisk terapi, PDT och Lumoral inom tandvård

Dentist

Ljus har varit känt för att ha en terapeutisk effekt i tusentals år, men Oscar Raab var den första personen som vetenskapligt studerade detta ämne år 1898. Han var först med att dokumentera en antibakteriell effekt som var baserad på ljusaktivering. På denna tiden förhindrades ett brett införandet av metoden på grund av bristen på lämpliga ljuskällor.

Upptäckten av antibiotika för behandling av bakterieinfektioner 1928 ersatte behovet av ljusaktiverade metoder. I dag har det emellertid konstaterats att systematiskt administrerad antibiotika i stor utsträckning påverkar kroppens normala bakteriella balans. Dessutom har antibiotikaresistens blivit ett allt större hot mot hälso- och sjukvården. Vid topisk fotoaktiverad terapi riktas den antibakteriella effekten endast mot det fotoaktiverade området och påverkar inte kroppens normala flora. Det finns inte heller någon antibiotikaresistens för fotoaktiverade metoder.

Utvecklingen av den fotoaktiverade antibakteriella metoden är välkänd. Den fotodynamiska metoden kräver ljus, ett färgämne (fotosensibilisatorn) och syre för att fungera. Färgämnen har förmågan att absorbera en stor mängd synligt ljus. Färgämnet måste kunna absorbera ljusenergi för att fungera som sensibiliserande medel. I det här fallet ställer elektronen i den sensibiliserande molekylen in sig på en högre energinivå. Denna alstrande energinivå urladdas antingen som en termisk vibration (fototermisk effekt) eller som en ytterligare förflyttning till den yttersta elektroncirkeln i en närliggande syremolekyl (fotodynamisk effekt). Syre med hög energi förmedlar således den fotodynamiska effekten.

 Porphyromonas Gingivalis bacteria

Bild 2. Vänster: Porphyromonas gingivalis bakteriekultur på en blodagarbas. Höger: En liknande bakteriekultur som inaktiveras med Lumoral-metoden. 

Bakterier har en svag förmåga att försvara sig mot den fotodynamiska och den fototermiska metoden, till skillnad från mer avancerade celler. Mänskliga celler skyddas effektivt mot doser av syreradikaler som är skadliga för bakterier med enzymer som utvecklats för detta ändamål. Av de alla medicinska yrken som finns är det tandläkare som har anammat antibakteriell fotodynamisk terapi. De har använt metoden specifikt för behandling av parodontit. Dessa laserljusbehandlingar används oftast i Tyskland och USA som stöd för andra parodontitbehandlingar.

Vid parodontit är det största problemet en förvrängd bakterieflora som skadar vävnaden runt tänderna. Parodontit orsakas oftast av dålig tandhygien. Sjukdomen är en typ av bakterieinfektion som inte orsakas av en enda bakterie, utan ett stort antal olika bakterier som arbetar tillsammans. Det bör noteras att mild parodontit påverkar omkring 70 % av den västerländska vuxna befolkningen.

Användningen av fotodynamisk terapi på tandkliniker begränsas av de relativt höga kostnaderna och den mängd arbete som krävs för att genomföra behandlingen. Laserutrustning ökar mängden arbete vid klinisk användning, där ljus appliceras direkt på gingivalfickan, separat för varje tand. Detta gör naturligtvis behandlingen mer effektiv och exakt. Flera studier har visat att fotodynamisk terapi förbättrar bakteriefloran och munhygienen i allmänhet. I de flesta studier har dock behandlingen genomförts anmärkningsvärt sällan, till exempel en gång var sjätte månad eller en gång om året.1,2 I studier där doseringen är mer kontinuerlig, är resultaten betydligt bättre. 3–5 Av naturliga skäl.

Lumoral Method

Lumorals fotodynamiska metod bygger på en ny idé. Enheten möjliggör regelbunden användning, och den kan användas inte bara på tandkliniken, utan även hemma. Lumorinse har utvecklats för att enkelt fästa sig på tandplack. På så sätt kan den antibakteriella effekten riktas mot det önskade området och den normala orala bakteriefloran förblir ostörd. Enhetens antibakteriella blå ljus fungerar på samma sätt som traditionell fotodynamisk terapi, men den använder interna bakteriella färgämnen, porfyriner och flaviner som fotosensibiliserande molekyler. Interaktionen mellan Lumorals fotodynamiska terapi och antibakteriella blåa ljus har visat sig vara mycket effektiv mot skadliga orala bakterier, och ingen bakterieresistens utvecklas mot denna interaktion, även vid upprepad användning.