WHO: Nästan hälften av världens människor lider av ohälsa i munnen

WHO: Nästan hälften av världens människor lider av ohälsa i munnen

En ny rapport om den globala munhälsan som Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade den 18 november 2022 visar att nästan hälften av världens befolkning (45 % eller 3,5 miljarder människor) lider av munsjukdomar, och att tre av fyra drabbade människor bor i låg- och medelinkomstländer.

WHO:s rapport visar också att de globala fallen av munsjukdomar har ökat med 1 miljard under de senaste 30 åren - en tydlig indikation på att många människor inte har tillgång till förebyggande vård och behandling av munsjukdomar.

- Munhälsan har länge varit försummad i den globala hälsan, men många munsjukdomar kan förebyggas och behandlas med de kostnadseffektiva åtgärder som beskrivs i denna rapport, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande.

Snabb ökning av munsjukdomar

De vanligaste munsjukdomarna är hål i tänderna (tandröta, karies), allvarliga tandköttssjukdomar, tandförlust och muncancer.  Obehandlad karies är den enskilt vanligaste sjukdomen i världen och drabbar uppskattningsvis 2,5 miljarder människor. Svår tandköttssjukdom, eller parodontit, som är en viktig orsak till total tandförlust, beräknas drabba 1 miljard människor i världen.  Samtidigt diagnostiseras cirka 380 000 nya fall av cancer i munnen varje år.

Rapporten understryker de skriande ojämlikheterna när det gäller tillgången till munhälsovårdstjänster, med en enorm börda av munsjukdomar som drabbar de mest sårbara och missgynnade befolkningsgrupperna. Personer med låga inkomster, personer med funktionshinder, äldre personer som lever ensamma eller på vårdhem, personer som bor i avlägsna samhällen och på landsbygden samt personer från minoritetsgrupper har en högre belastning av munsjukdomar.

Detta mönster av ojämlikhet liknar andra icke-smittsamma sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och psykiska störningar. Riskfaktorer som är gemensamma för icke-smittsamma sjukdomar, till exempel högt sockerintag, alla former av tobaksbruk och skadligt bruk av alkohol, bidrar alla till den globala munhälsokrisen.

Hinder för tillhandahållande av munhälsotjänster

Endast en liten andel av världens befolkning omfattas av grundläggande munhälsotjänster, och de som har störst behov har ofta sämst tillgång till tjänsterna. De viktigaste hindren för att ge alla människor tillgång till munhälsovårdstjänster är bland annat följande:

  • Munhälsovård kräver höga utgifter. Detta leder ofta till katastrofala kostnader och betydande ekonomiska bördor för familjer och samhällen.
  • Tillhandahållandet av munhälsotjänster är i stor utsträckning beroende av högt specialiserade vårdgivare som använder dyr högteknologisk utrustning och kostsamt material, och dessa tjänster är inte ordentligt integrerade med primärvårdsmodellerna.
  • Bristfälliga informations- och övervakningssystem i kombination med låg prioritet för forskning om munhälsa hos allmänheten är stora flaskhalsar för att utveckla effektivare åtgärder och strategier för munhälsa.

Möjligheter att förbättra den globala munhälsan

Rapporten visar på många lovande möjligheter att förbättra den globala munhälsan:

  •  Att anta en folkhälsostrategi genom att ta itu med gemensamma riskfaktorer genom att främja en välbalanserad kost med låg sockerhalt, stoppa alla former av tobak, minska alkoholkonsumtionen och förbättra tillgången till effektiv och prisvärd fluortandkräm.
  • Planera munhälsotjänster som en del av den nationella hälsovården och förbättra integreringen av munhälsotjänster i primärvården som en del av den allmänna hälso- och sjukvårdsbevakningen.
  • Omdefiniera modellerna för arbetskraft inom munhälsa för att svara på befolkningens behov samt utöka kompetensen hos annan vårdpersonal än tandvårdspersonal för att utöka täckningen av munhälsotjänster.
  • Stärka informationssystemen genom att samla in och integrera uppgifter om munhälsa i nationella hälsoövervakningssystem.

- Att sätta människor i centrum för munhälsotjänsterna är avgörande om vi ska uppnå visionen om generellt sjukförsäkringssystem för alla individer och samhällen senast 2030, noterar Dr Bente Mikkelsen, WHO:s direktör för icke-smittsamma sjukdomar.

- Denna rapport fungerar som en utgångspunkt genom att tillhandahålla referensinformation som hjälper länderna att övervaka framstegen i genomförandet, samtidigt som den ger aktuell och relevant feedback till beslutsfattare på nationell nivå, tillägger Mikkelsen.

####

I WHO:s rapport om den globala munhälsan granskas de senaste uppgifterna om viktiga munsjukdomar, riskfaktorer, utmaningar för hälso- och sjukvårdssystemen och möjligheter till reformer. Läs rapporten i sin helhet här:

https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484

Som en separat online-resurs tillhandahåller WHO också för första gången landprofiler om munhälsa för alla 194 WHO-medlemsstater. För mer information om landsprofiler om munhälsa och relaterat material, klicka här:

https://www.who.int/team/noncommunicable-diseases/global-status-report-on-oral-health-2022
Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!