Fototermisk terapi och Lumoral inom tandvården

Ljuset har varit känt för att ha en terapeutisk effekt i årtusenden. Oscar Raab var först i världen att studera ljuset ur en vetenskaplig synvinkel. Året var 1898. Han var först med att dokumentera den antibakteriella effekten som baserar sig på ljusaktivering. Dock resulterade bristen på lämpliga ljuskällor i att metoden inte ännu under denna tidsperiod kunde införas mer omfattande.

Upptäckten av antibiotika för behandling av bakterieinfektioner år 1928 ersatte behovet av ljusaktiverade metoder. Senare har det emellertid konstaterats att systemiskt administrerad antibiotika i stor utsträckning rubbar kroppens normala bakteriebalans. Samtidigt har antibiotikaresistens blivit ett allt större hot mot hälso- och sjukvården.

Vid topisk fotoaktiverad terapi riktas den antibakteriella effekten endast mot det fotoaktiverade området och påverkar inte kroppens normala bakterieflora. Fotoaktiverade metoder medverkar inte till utveckling av antibiotikaresistens.

Så här fungerar den fotodynamiska metoden

Bakgrunden till den fotoaktiverade antibakteriella metoden är välkänd. För att fungera kräver den fotodynamiska metoden en kombination av ljus, ett färgämne (en s.k. fotosensibilisator) och syre. 

Gemensamt för färgämnen är deras förmåga att absorbera en stor mängd synligt ljus. Färgämnet måste kunna absorbera ljusenergi för att fungera som en sensibilisator. I det här fallet ställer sig elektronen i den sensibiliserande molekylen in på en högre energinivå. Denna alstrande energinivå urladdas antingen som en termisk vibration (fototermisk effekt) eller som en ytterligare förflyttning till den yttersta elektroncirkeln i en närliggande syremolekyl (fotodynamisk effekt). Syre med hög energi förmedlar således den fotodynamiska effekten.

Till skillnad från mer avancerade celler har bakterier en svag förmåga att försvara sig mot den fotodynamiska och den fototermiska metoden. Mänskliga celler skyddas effektivt mot doser av syreradikaler som är skadliga för bakterier med hjälp av enzymer som utvecklats för detta ändamål.

Fotodynamisk terapi inom tandvården

Av de alla medicinska yrken som finns har tandläkare anammat antibakteriell fotodynamisk terapi i störst utsträckning. De har använt metoden specifikt för behandling av parodontit. Dessa laserljusbehandlingar används oftast i Tyskland och USA som komplement för övriga parodontitbehandlingar.

Vid parodontit är det största problemet den förvrängda bakteriefloran som skadar vävnaden runt tänderna. Parodontit orsakas oftast av dålig tandhygien. Sjukdomen är en typ av bakterieinfektion som inte orsakas av en enda bakterie, utan av ett stort antal olika bakterier som samverkan med varandra. I Västvärlden lider till och med 70 % av den vuxna befolkningen av någon typ av parodontit.

Fotodynamisk terapi på tandkliniker

Användningen av fotodynamisk terapi på tandkliniker begränsas av de relativt höga kostnaderna och arbetsmängden som krävs för att genomföra behandlingen. Laserutrustning ökar mängden arbete vid klinisk användning där ljus appliceras direkt på gingivalfickan, separat för varje tand. Detta gör naturligtvis behandlingen mer effektiv och exakt.

Flera studier har visat att fotodynamisk terapi förbättrar bakteriefloran i munnen och munhygienen i allmänhet. I de flesta studier har dock behandlingen genomförts anmärkningsvärt sällan, till exempel en gång var sjätte månad eller en gång om året.1,2 I studier där doseringen är mer kontinuerlig är resultaten betydligt bättre 3–5 av naturliga skäl.

  1. Birang R, Shahaboui M, Kiani S, Shadmehr E, Naghsh N. Effect of nonsurgical periodontal treatment combined with diode laser or photodynamic therapy on chronic periodontitis: A randomized controlled split-mouth clinical trial. J Lasers Med Sci. 2015;6(3):112-119. doi:10.15171/jlms.2015.04
  2. Srikanth K, Chandra RV, Reddy AA, Reddy BH, Reddy C, Naveen A. Effect of a single session of antimicrobial photodynamic therapy using ICG in the treatment of chronic periodontitis: a randomized controlled pilot trial. Quintessence Int. 2015;46(5):391-400. doi:10.3290/j.qi.a33532
  3. Pessoa L, Galvão V, Damante C, Sant’Ana ACP. Removal of black stains from teeth by photodynamic therapy: clinical and microbiological analysis. BMJ Case Rep. 2015;2015. doi:10.1136/bcr-2015-212276
  4. Monzavi A, Chinipardaz Z, Mousavi M, et al. Antimicrobial photodynamic therapy using diode laser activated ICG as an adjunct in the treatment of chronic periodontitis: A randomized clinical trial. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2016. doi:10.1016/j.pdpdt.2016.02.007
  5. Giannelli M, Materassi F, Fossi T, Lorenzini L, Bani D. Treatment of severe periodontitis with a laser and light-emitting diode (LED) procedure adjunctive to scaling and root planing: a double-blind, randomized, single-center, split-mouth clinical trial investigating its efficacy and patient-reported outcomes . Lasers Med Sci. 2018. doi:10.1007/s10103-018-2441-9

Lumoral öppnar upp för fotodynamisk terapi för hemmabruk

Lumorals fotodynamiska metod bygger på en ny idé. Munskenan möjliggör regelbunden användning inte bara på tandkliniken, utan även hemma. Lumorinse-munsköljet har utvecklats för att enkelt fästa sig på tandplack. På så sätt kan den antibakteriella effekten riktas mot det önskade området och främja munnens normala bakterieflora. Munskenans antibakteriella blåljus fungerar på samma sätt som traditionell fotodynamisk terapi, men den använder interna bakteriella färgämnen, porfyriner och flaviner, som fotosensibiliserande molekyler. 

Interaktionen mellan Lumorals fotodynamiska terapi och antibakteriella blåljus har visat sig vara mycket effektiv mot skadliga bakterier i munnen. Metoden medverkar inte till bakteriell resistens vid upprepad användning.

Vetenskapliga artiklar

A Randomized Trial of Home-Applied Dual-Light Photodynamic Therapy in Stable Chronic Periodontitis -Three-Month Interim Results

Adjunctive use of Lumoral dual-light antibacterial aPDT in non-surgical periodontal treatment (NSPT) results in improved treatment outcomes at three months post-therapy for patients with chronic periodontitis.

Läs mer


Repeated Daily Use of Dual-Light Antibacterial Photodynamic Therapy in Periodontal Disease—A Case Report

Good oral hygiene at home is the foundation for optimal treatment response and long-term periodontal disease control. Antibacterial photodynamic therapy (aPDT) provides a potent adjunctive treatment for plaque control. However, literature regarding repeated aPDT use has been so far sparse. A new case study presentvery positive results and clinical outcome of daily applied dual-light aPDT-technology treatment in conjunction with mechanical cleaning of a 78-year-old male patient with severe periodontal disease (Stage IV and Grade B).

Läs mer


Repeated Home-Applied Dual-Light Antibacterial Photodynamic Therapy Can Reduce Plaque Burden, Inflammation, and aMMP-8 in Peri-Implant Disease—A Pilot Study

This pilot study tested the benefit of a commercially available Lumoral® device designed for regular periodontal dual-light aPDT treatment at home. Seven patients with peri-implant disease applied dual-light aPDT daily in addition to their normal dental hygiene for four weeks. The results suggest a benefit of regular application of dual-light aPDT in peri-implantitis. Frequently repeated application can be a promising approach to diminishing the microbial burden and to lowering the tissue destructive proteolytic and inflammatory load around dental implants.

Läs mer


Daily Administered Dual-Light Photodynamic Therapy Provides a Sustained Antibacterial Effect on Staphylococcus aureus

New means to reduce excessive antibiotic use are urgently needed. This study tested dual-light aPDT against Staphylococcus aureus biofilm with different relative ratios of light energy with indocyanine green.

Läs mer


Dual-Light Photodynamic Therapy Effectively Eliminates Streptococcus Oralis Biofilms

During cancer treatment, oral mucositis due to radiotherapy or chemotherapy often leads to disruption of the oral mucosa, enabling microbes to invade bloodstream. Viridans streptococcal species are part of the healthy oral microbiota but can be frequently isolated from the blood of neutropenic patients. We have previously shown the antibacterial efficacy of dual-light, the combination of antibacterial blue light (aBL) and indocyanine green photodynamic therapy (aPDT).

Läs mer


Indocyanine Green-Assisted and LED-Light-Activated Antibacterial Photodynamic Therapy Reduces Dental Plaque

Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) has been introduced as an adjunct method for dental hygiene. Although antibacterial and antiplaque effects resulting from aPDT have already been demonstrated in the literature, effects on bacterial flora diversity or early gingivitis biomarkers have not previously been established.

Läs mer


Dual-light photodynamic therapy administered daily provides a sustained antibacterial effect on biofilm and prevents Streptococcus mutans adaptation

Antibacterial photodynamic therapy (aPDT) and antibacterial blue light (aBL) are emerging treatment methods auxiliary to mechanical debridement for periodontitis. APDT provided with near-infrared (NIR) light in conjunction with an ICG photosensitizer has shown efficacy in several dental in-office-treatment protocols.

Läs mer


A Review of Fluorescent Imaging in Surgery

The purpose of this paper is to give an overview of the recent surgical intraoperational applications of ICG fluorescence imaging methods, the basics of the technology, and instrumentation used. Well over 200 papers describing this technique in clinical setting are reviewed. In addition to the surgical applications, other recent medical applications of ICG are briefly examined.

Läs mer

Arbetar du inom tandvården?

Optimera dina patienters tandhälsa med den nya antibakteriella Lumoralmetoden. aPDT är effektiv på biofilm och eliminerar patogena bakterier i munnen. 

Vi ordnar regelbundna informationsmöten för tandläkare, tandhygienister och tandvårdspersonal. Vill du veta mer?

Bekanta dig med Lumoralmetoden och boka ett informationsmöte.