Effektivare munhälsovårdstjänster eftersträvas - rekommendation om individualiserade undersöknings- och behandlingsintervall håller på att utarbetas

Effektivare munhälsovårdstjänster eftersträvas - rekommendation om individualiserade undersöknings- och behandlingsintervall håller på att utarbetas

Munhälsovården skulle kunna bli effektivare om man riktade tjänsterna till dem som behöver dem mest, konstaterade Finska Tandläkarsällskapet Apollonia på Tandvårdsdagarna 2022.

– I synnerhet bör knappa resurser, såsom ersättningar från FPA, riktas till personer med svag socioekonomisk status och låg inkomst. Höga avgifter på hälsocentraler är ett stort hinder för människor med låga inkomster att söka vård, säger professor Liisa Suominen vid Östra Finlands universitet.

Nya forskningsdata om munhälsovårdens effektivitet uppsamlas kontinuerligt, vilket tjänar både patienterna och samhället, men lite är ännu känt, särskilt om effektiviteten på befolkningsnivå.

Enligt experterna är effektivitet en fråga om hur man genom att vidta vissa åtgärder uppnår målen för hälsa, välbefinnande och jämlikhet. Utvärdering av munhälsovårdens effektivitet blir alltmer nödvändig när man beslutar hur begränsade resurser ska fördelas för att uppnå dessa mål.

Stora skillnader mellan befolkningsgrupper

Undersökningen visar att de med god munhälsa eller högre socioekonomisk status besöker tandvården oftare och mer regelbundet än de med dålig munhälsa eller lägre socioekonomisk status.  Experter menar att tjänsterna därför bör inriktas mer specifikt på dem som har stora behov.

Det finns dock ännu inte mycket forskning om munhälsovårdens systemiska inverkan på hälsoresultaten.

– I stället för att titta på enskilda åtgärder bör man studera de långsiktiga effekterna av hela systemet och livsmiljön, säger Suominen.

– Effektiviteten av enbart munhälsotjänster är begränsad. Andra faktorer, som miljön, är mer avgörande. Till exempel har förbättringen av barns munhälsa sedan 1970-talet troligen påverkats mer av spridningen av fluortandkräm än av systematiska munhälsotjänster, fortsätter Suominen.

Rekommendation om individuellt anpassade undersöknings- och behandlingsintervall för tandvård i förberedelsefasen

En expertgrupp som tillsatts av Finska Tandläkarsällskapet Apollonia och Finska läkarföreningen Duodecim arbetar för närvarande med att ta fram en konsensusrekommendation om god praxis som skulle klargöra intervallerna för munhälsoundersökningar och behandling i hela landet.

Konsensusrekommendationen för god praxis skulle i högre grad bygga på riskbedömning och bidra till att munhälsoundersökningar riktas till rätt personer vid rätt tidpunkt. Den förväntas vara klar i början av 2024. Syftet är att se till att patienterna får god vård och att munhälsotjänsterna används effektivt.

I Finland består en fjärdedel av munhälsovårdsinsatserna av undersökningar och tandläkarkontroller. Nästan 2,5 miljoner undersökningar utförs inom munhälsovården varje år, varav de flesta inom den offentliga hälso- och sjukvården.

– Detta är en viktig rekommendation som stöder en rättvis organisering av munhälsovården på ett sätt som ger hälsofördelar, säger Jorma Komulainen, chefredaktör för God medicinsk praxis.

– Munhälsan är en del av den allmänna hälsan, så det är naturligt att medicinska experter deltar i konsensusrekommendationen. Med tandläkarkåren som initiativtagare och anförare arbetar vi för att få fram en rekommendation som kommer att införas i folkhälsovården i hela Finland, fortsätter Komulainen.

Syftet är att rikta munundersökningar individuellt till de patienter som har de högsta riskfaktorerna för munsjukdomar eller som lider av allmänna sjukdomar. För att säkerställa att munhälsovården är tillräcklig för de behövande är det viktigt att ta fram en nationell rekommendation för bestämning av individuella undersöknings- och behandlingsintervall.

– Frekvensen av undersökningar och behandling, som baseras på riskfaktorer, bidrar till att förhindra utvecklingen av munsjukdomar och därmed förbättra munhälsan hos högriskpatienter. Å andra sidan undviks onödiga kontroller för patienter med låg risk för att alstra eller utveckla sjukdomar, säger Leo Tjäderhane, Apollonias ordförande.

Tandläkardagarna är den största kongressen och utställningen inom tandvården i Finland, som i år hölls för 83:e gången. Evenemanget arrangerades av Finlands Mässa i Helsingfors utställningscenter den 10-11 november 2022 och utbildningsprogrammet under mässan ordnades av Finska Tandläkarsällskapet Apollonia. Över 2 200 besökare kom till Mässcentrum under torsdagen och mer än 4 100 besökare gästade kongressen under fredagen. Koite Health Oy var närvarande på evenemanget med sitt Lumoral-team i monter 3a29.

Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!